Informacja o naborze nr 1/2023

Informacja o naborze nr 1/2023

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
 2. termin: 12 stycznia 2023 r. – 27 stycznia 2023 r.
 3. miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty w skoroszyt lub segregator w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD wraz z załącznikami, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00.
 • Formy i kwoty wsparcia:
 • ryczałt – premia w wysokości 100 000,00 zł – 2 transze 80% i 20%.
 • Zakres tematyczny:
 • Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
  • Cel szczegółowy I.1: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych Przedsięwzięcie I.1.1 Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);
 • Warunki udzielenia wsparcia:
 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 • spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
 • Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
 • O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
 • zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
 • uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
  1.  Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
  1. Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;
  1. Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
  1. Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
  1. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – załącznik nr 5;
  1. Wydruk z CEIDG lub KRS.
 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
 2. Powstanie nowych przedsiębiorstw 129 177,16 euro / 516 708,64 zł po kursie 4 zł/euro.
 • Informacja o miejscu udostępnienia Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
 • Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka: Stowarzyszenie – Dokumenty – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczeństwo;
 • Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka: PROW 2014-2020 – Informacje dla beneficjentów – Wnioski.
 • Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
 • Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka: PROW 2014-2020 – Dokumenty – Procedura wyboru operacji;
 • Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka: PROW 2014-2020 – Dokumenty – Lokalne Kryteria Wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *