Autor: admin

Relacja z Pierwszych Mistrzostw w Piłkę Nożną FIFA18 w Pracowni Orange

Relacja z Pierwszych Mistrzostw w Piłkę Nożną FIFA18 w Pracowni Orange

Pierwsze Mistrzostwa w Piłkę Nożną FIFA18 w Pracowni Orange w Siedlisku już za nami!
Co to były za emocje, rywalizacji i dobrej zabawy nie było końca. Uczestnicy Turnieju dawali z siebie wszystko i prezentowali swoje umiejętności w grze.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcą, którzy stanęli na podium:

Miejsce I – Hubert Kępkowski

Miejsce II – Natan Złotnicki

Miejsce III – Ksawery Stolarz

Pozostałym uczestnikom również dziękujemy za wolę walki.

Raz jeszcze dziękujemy za świetną zabawę i do zobaczenia na następnych Mistrzostwach! 😉

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuję, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://prow2014-2020.lubuskie.pl/2018/06/01/ruszyl-nabor-wnioskow-na-lubuska-odnowe-wsi/

Informacja dla Beneficjentów!!

Informacja dla Beneficjentów!!

Szanowny Beneficjencie,

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko informuje, jakie dane zbiera i dlaczego ich używa.

Dane, które zbieramy to wyłącznie dane niezbędne do rozpatrzenia wniosków składanych w ramach ogłoszonych naborów oraz zawarcia i wykonania umowy. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy, członkowie Zarządu oraz Rady Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, którzy biorą udział w weryfikacji i ocenie  wniosku zgodnie z przyjętą Procedurą wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze, którzy będą sprawdzać dokumentacje związaną z naborem oraz wnioski o przyznanie pomocy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku i nie zawarciem umowy.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.

Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat w celach dowodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 

 

Mini pakiety dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego (gmina Wschowa)

Mini pakiety dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego (gmina Wschowa)

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje, że za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wsparcie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego wsparciem LOWES w Gorzowie Wlkp. (z powiatu nowosolskiego oraz z powiatu wschowskiego z terenu gminy Wschowa) z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych

Nabór trwa od 21.05.2018 do 01.06.2018. Maksymalnie można ubiegać się o wsparcie w wysokości 4.500 zł

 

Szczegółowe informacje:  http://bory.org.pl/2018/05/mini-pakiety/

 

 

 

Umowa na dofinansowanie projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” podpisana!

Umowa na dofinansowanie projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” podpisana!

W dniu 17.05. 2018 r. doszło do podpisania umowy na dofinansowanie projektu współpracy: „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej (wraz z portalem www) dla turystów. Aplikacja będzie przeznaczona dla osób uprawiających różnorodne formy aktywności życiowej m.in. nordic walking, turystyka rowerowa, kajakowa, piesza. Aplikacja będzie dostępna dla użytkowników bezkosztowo. Wsparcie przeznaczone z PROW 2014-2020 na realizację działania to ok. 1 mln zł. Stanowi ono niemal 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR