Autor: admin

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

06.12.2017 r.

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 oraz aktualizacji Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

06.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 12:00  w sali Posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przedstawienie projektów:
  1. zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 – Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych – w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  2. zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i  Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni
   i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  3. zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020,
  4. Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów
   i Jezior -LGD,
  5. Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:
 8. zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 – Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych – w ramach realizacji LSR 2014-2020,
 9. zmian wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i  Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni
  i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze
  i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020
 10. zmian kryteriów wyboru projektów grantowych w ramach realizacji LSR 2014-2020
 11. Procedury ustalania i zmiany Kryteriów Wyboru Operacji Kraina Lasów i Jezior -LGD
 12. Procedury ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

            W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekt uchwały znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Projekt uchwały -27.128

Projekt uchwały -27.129

Projekt uchwały -27.130

Projekt uchwały -27.131

Projekt uchwały-27.132

Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 2 i 3

Kryteria wyboru projektów GRANTOWYCH w ramach realizacji LSR

 

Zmiany w Leaderze

Zmiany w Leaderze

28.12.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania informuje, iż w związku z wprowadzeniem Wytycznych nr 5/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez Lokalne Grupy Działania zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzamy zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną Społeczność 2014-2020.

LGD zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentem i do zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów prosimy przesyłać w terminie do 12 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@klj.org.pl.
Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Termin nadsyłania uwag upływa 12 grudnia 2017 roku.
Strategia Rozwoju Lokalnego 2014-2020- listopad 2017 r.
karta_uwag_aktualizacja_lsr

Pracownia Orange

Pracownia Orange

A jak to się wszystko zaczęło?????
Padł pomysł, aby wziąć udział w 3 edycji Programu Pracownie Orange i tak o to powstała Grupa Inicjatywna 😊 Znamy się wszyscy bardzo dobrze, ponieważ wspólnie bierzemy udział we wspieraniu oddolnych inicjatyw społecznych. Organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, które przyczyniają się między innymi do promocji obszaru gminy Siedlisko. Znamy się wszyscy z mieszkańcami, dlatego jest nam bardzo łatwo angażować społeczność lokalną w różnego rodzaju działania.Warto działać, aby zobaczyć uśmiech na ustach innych osób. Daje to energię i pozytywnie nastawia do dalszego działania. Naszym mottem są słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

14.11.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD wprowadza zmiany w Procedurze wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentami i do zgłaszania uwag.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@klj.org.pl wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

kontakt: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko; tel. 68  352 41 45; 68 414 53 91 www.klj.org.pl

Procedura wyboru GRANTÓW

Kryteria wyboru projektów GRANTOWYCH w ramach realizacji LSR

karta_uwag_aktualizacja_procedury wyb. i oceny grantów

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wzory dokumentów znajdziecie Państwo w zakładce PROW 2014-2020 WNIOSKI, SPRAWOZDANIA, ANKIETY

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

10.11.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD wprowadza zmiany w Procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Procedura wyboru i oceny wniosków

Procedura-wyboru-i-oceny-wniosków

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 2 i 3

karta_uwag_aktualizacja procedury wyboru i oceny wnioskó na operacje realizowane pzrez podmioty inne niż LGD

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentami i do zgłaszania uwag.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@klj.org.pl wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

kontakt: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko; tel. 68  352 41 45; 68 414 53 91 www.klj.org.pl

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR