Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PROCES PRZYGOTOWANIA LSR

Wsparcie przygotowawcze ma służyć procesowi przygotowania przez stowarzyszenia nowych Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) na nowy okres finansowy 2021-2027.

Rozpoczynamy wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować wielofunduszową LSR.

Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:

  • Konsultacje z mieszkańcami – spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią – spotkania odbywać się będą we wrześniu podczas konsultacji wyłonimy mocne i słabe strony obszaru oraz określimy szanse i zagrożenia, a przede wszystkim nowe kierunki rozwoju;
  • Strona internetowa – utworzenie zakładki na stronie stowarzyszenia dot. tworzenia LSR gdzie zamieszczać będziemy informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad powstającą strategią rozwoju;
  • Badania ankietowe, które przeprowadzimy w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców – ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru
  • Powołanie grupy roboczej ds. LSR – który będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi;
  • Zaproszenie do składania opinii (konsultacje społeczne)– przygotowana wstępna wersja LSR zostanie poddana konsultacją społecznym 
  • Punkt konsultacyjno – informacyjny w biurze LGD