Konsultacje społeczne – zmiany w LSR

Szanowni Państwo,

zapraszamy mieszkańców gmin: Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Kotla do współpracy w zakresie podnoszenia jakości życia na naszym obszarze przy udziale środków unijnych.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD będzie zwracać się o dodatkowe środki finansowe na realizację przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Po przeprowadzeniu analiz LGD planuje przeznaczyć dodatkowe środki na przedsięwzięcia:
“Projekty inwestycyjne, infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną”
a także zgodnie z wymogiem otrzymania dodatkowych środków 35% na przedsięwzięcie: “Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r.”

W związku ze zwiększeniem budżetu nastąpi również podwyższenie wskaźników w/w przedsięwzięć.

Ankieta jest w pełni anonimowa i zajmie Państwu około 10 sekund:)

Badanie prowadzone jest do dnia 11 maja 2021.

Konsultacje Społeczne – zmiany w LSR (google.com)

Z Kulturą Ludową Na Ty

Już niebawem ruszamy z koordynacją projektu” Z Kulturą Ludową na Ty” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Do 308 beneficjentów z całej Polski trafi 10 milionów złotych na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska 2021. Do tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 1846 wniosków (to ok. 50% więcej niż rok wcześniej). Wyłoniono 308 beneficjentów, a wśród nich Koło Gospodyń Wiejskich Siedlisku. Nasze Stowarzyszenie jest partnerem projektu “Z Kulturą Ludową na Ty” i odpowiada za jego koordynację.

W ramach realizowanego projektu odbędą się:

✔ warsztaty kulinarne związane z przyrządzenie tradycyjnych wybranych potraw, królujących w kuchni naszych babć, opartej na produktach z własnego ogrodu i hodowli. Kwintesencją warsztatów będzie spotkanie integracyjne połączone z dyskusją przygotowanych potraw przy wspólnym stole.

✔ warsztaty z wykorzystaniem tradycyjnych techniki wikliniarskich. Uczestnicy będą pracować z materiałem papierowym przy wykorzystaniu kreatywnego recyklingu. Uczestnicy warsztatów nauczą się prostych splotów wikliniarskich. Będą to nowatorskie warsztaty dla uczestników, do ewentualnego wykorzystania w swoich działaniach.

✔ warsztaty z tworzenia ozdób z bibuły i krepiny wiążące się ze zwyczajem zdobienia chat wiejskich, wykorzystania ozdób przy różnych uroczystościach wiejskich.

✔ warsztaty wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego oraz elementów dekoracyjnych dla orszaku dożynkowego będą prowadzone dla zainteresowanej wielopokoleniowej grupy odbiorców. Uczestnicy wcześniej zbiorą, posortują i wysuszą zboża, zioła, kwiaty, owoce. Uczestnicy warsztatów wykonają też elementy dla orszaku dożynkowego: wianki na głowę dla dziewcząt i przypinki żniwne dla chłopców.

Uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe warsztatowym do Chrośnicy do Wioski Barwnych Wątków. W Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego zasmakują trochę historii i tradycji z uprawy i obróbki z włókna Lnianego w połączeniu z tworzeniem na kołach hula – hop dzieła tzw. tkacza – łapacza w postaci np. poduszki czy dywanika.

Spotkanie informacyjne i szkolenie

Dnia 17 kwietnia 2021 r. odbędzie się  spotkanie informacyjne i  bezpłatne szkolenie  podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach naboru wniosków 1/2021 dotyczącego rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dotychczasowe spotkania i szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców będą odbywały się tylko w formie on-line (webinarium).

Zgłoszenia przyjmujemy  mailowo pod adresem: biuro@klj.org.pl do 16 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00.

Nabór wniosków 1/2021

Informacja o naborze nr 1/2021

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a) termin: 19 kwietnia 2021 r. – 7 maja 2021 r.
b) miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD wraz z załącznikami, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

 1. Formy wsparcia:
  refundacja kosztów kwalifikowalnych (intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%, podmioty, które wnioskują o dofinansowanie od 25 001 złotych do 100 000 złotych – 100 %)
 2. Zakres tematyczny:
  • Cel ogólny nr II: Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny
  dla mieszkańców i turystów Cel szczegółowy II.1: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Przedsięwzięcie II.1.1 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-rów Wiejskich na lata 2014-2020).
 3. Warunki udzielenia wsparcia:
  a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  b) zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  c) spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  • Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
  • O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
  d) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy
  w PROW na lata 2014-2020,
  e) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
 4. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 5. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
  6.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
  6.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz-woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570
  z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki
  a) kosztorys inwestorski,
  b) oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 3 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium),
  c) w przypadku innowacyjnych operacji należy złożyć oświadczenie dotyczące innowacyjności – załącznik nr 4,
  d)oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej wy-stępującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – załącznik nr 5.
 6. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej– 363 193,28 euro / 1 452 773,12 zł po kursie 4 zł/euro.
 7. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
  a) Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka Stowarzyszenie – Dokumenty- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
  b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 – Informacja dla Beneficjentów – Wnioski.

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 11:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią, spotkanie odbędzie się w systemie zdalnym na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adresy mailowe.

Czytaj dalej Walne Zebranie Członków

Wielkanocne dekoracje w szkle, wykonane pod okiem instruktorów z naszej Lokalnej Grupy Działania.🌷🥀😍😍😍

Inspiracje powstały w ramach kontynuacji projektu “Pomysł na wioskę” dofinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż zgodnie z Wytyczną 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania prac przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020 została zaktualizowana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020, Procedura wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteria Wyboru Projektów dotyczących celu ogólnego I „Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych”