Składki Członkowskie

Składki Członkowskie

Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli,
ul. Bankowa 1,
67-100 Nowa Sól

Nr rachunku bankowego – 12 9674 0006 0000 0020 7076 0001

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko (nazwę) oraz zapis ” Składka członkowska za rok …”

Wysokość składki członkowskiej:
1) 20,00 złoty rocznie – dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
2) 0.50 zł od mieszkańca gminy rocznie – dla jednostek samorządu terytorialnego (Liczba mieszkańców poszczególnych gmin według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wpłaty składki)


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR