Wnioski

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy ( EXCEL ) (PDF)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (DOCX) (PDF)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (XLSX)
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (PDF)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (PDF)
 • Wniosek o płatność (XLSX)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy ( PDF)
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (PDF)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (PDF)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (XLSX)
 • Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (XLSX)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (PDF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (PDF) Exel
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (PDF)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (PDF)
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  (PDF)
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  (PDF)
 • Załącznik 3 kary administracyjne (PDF)
 • Załącznik 3a kary administracyjne  (PDF)

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (DOCX) (PDF)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (XLSX)
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (PDF)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (EXCEL) (PDF)
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (PDF) (XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)

 

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)  EXCEL

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (PDF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy ( PDF ) ( XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( PDF )
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru informacji ( XLSX )
 • Informacje pomocnicze (  PDF )

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność ( PDF ) ( XLSX )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  (  PDF )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (PDF)
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo finansowe ( PDF )
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych ( PDF )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARIMR

Wniosek po nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARiMR

Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień Portal Ogłoszeń wersja 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

 • Wniosek o wpis do ewidencji producentów PDF
 • Instrukcja wypełniania wniosku PDF
 • Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów PDF
 • Załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej i współposiadaczy gospodarstwa rolnego PDF
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych PDF