Wnioski, Sprawozdania, Ankiety

Wnioski, Sprawozdania, Ankiety

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy ( EXCEL ) ( PDF )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( PDF )

Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan ( WORD )  ( PDF )
 • Tabele pomocnicze – Podejmowanie działalności (EXCEL )
 • Informacje pomocnicze ( PDF )

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność ( EXCEL ) ( PDF )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( PDF )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy ( PDF )
 • Załącznik nr 1 – Wykaz faktur lub dokumentów ( EXCEL )
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych ( PDF )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy WoPP ( WORD ) ( EXCEL )
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy ( PDF )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy ( PDF )
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  ( PDF )
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  ( PDF )
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków ( PDF )
 • Załącznik 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych  ( PDF )
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 ( PDF )

Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan ( WORD ) ( EXCEL )
 • Tabele pomocnicze – Rozwijanie działalności gospodarczej ( EXCEL )
 • Informacje pomocnicze ( PDF )

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa ( WORD ) ( EXCEL )
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa ( PDF )

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność ( EXCEL ) ( PDF )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( PDF )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy ( EXCEL ) ( PDF )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( PDF )

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność ( EXCEL ) ( PDF )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( PDF )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy ( PDF )
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo finansowe ( PDF )
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych ( PDF )

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR