Wnioski

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (EXCEL)((PDF)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)

Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (PDF) (DOC)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (XLSX)
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (PDF.)

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (PDF)
 • Wniosek o płatność (XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (XLSX)
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (XLSX)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (PDF.)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (PDF) Exel
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (PDF)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (PDF)
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  (PDF)
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  (PDF)
 • Załącznik 3 kary administracyjne (PDF)
 • Załącznik 3a kary administracyjne  (PDF)

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (DOCX) (PDF)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (XLSX)
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (PDF)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (EXCEL) (PDF)
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (PDF)(XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)  EXCEL

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (PDF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (PDF )(XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( PDF. )
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru informacji ( XLSX. )
 • Informacje pomocnicze (  PDF )

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność ( PDF ) (XLSX )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  ( PDF.  )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (PDF)
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo finansowe ( PDF)
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (PDF )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARIMR

Wniosek po nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARiMR

Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień Portal Ogłoszeń wersja 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

 • Wniosek o wpis do ewidencji producentów PDF
 • Instrukcja wypełniania wniosku PDF
 • Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów PDF
 • Załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej i współposiadaczy gospodarstwa rolnego PDF
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych PDF