Wnioski

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (XLSX) (PDF)  
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)

Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (DOCX) (PDF)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (XLSX)
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (PDF)

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (PDF)  (XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (XLSX)
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (PDF) (XLSX)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (PDF)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (DOCX) (PDF)
 • Załącznik nr 1 – Biznesplan (DOCX) (PDF)
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych (PDF) (XLS)
 • Załącznik nr 3 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (PDF)  (XLSX) 
 •  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody (PDF) (DOCX)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawieniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności (PDF) (DOCX)
 • Załącznik nr 6 – RODO (DOCX) (PDF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (PDF) (XLSX)
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (PDF)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (DOCX) (PDF)
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  (PDF) (XLSX)
 • Załącznik 2 –  wykaz działek ewidencyjnych  (PDF) (XLS)
 • Załącznik 3 – kary administracyjne (DOCX) (PDF)
 • Załącznik 3a – kary administracyjne (DOCX) (PDF)
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji buznesplanu/informacja po realizacji operacji (XLSX) (PDF)
 • Załącznik nr 6 – oświadczenie o wyrażeniu zgody (DOCX) (PDF)
 • Załącznik nr 7 – oświadczenie o niepozostawieniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskij rozdzielności (DOCX) (PDF)
 • Załącznik nr 8 – oświadczenie współwłaściciela (DOCX) (PDF)
 • Załącznik nr 9 – deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (DOCX) (PDF)
 • Załącznik nr 10 – RODO (DOCX) (PDF)

Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (DOCX) (PDF)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (XLSX)
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (PDF)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)(PDF.1)
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (XLSX) (PDF)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)
 • Arkusz wspólny do wniosku o płatność (XLSX) (PDF)

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  (PDF) (XLSX)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (PDF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (PDF )(XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( PDF. )
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru informacji ( XLSX. )
 • Informacje pomocnicze (  PDF )

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność ( PDF ) (XLSX )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  ( PDF.  )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (PDF)
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo finansowe ( PDF)
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (PDF )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARIMR

Wniosek po nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARiMR

Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień Portal Ogłoszeń wersja 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

 • Wniosek o wpis do ewidencji producentów PDF
 • Instrukcja wypełniania wniosku PDF
 • Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów PDF
 • Załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej i współposiadaczy gospodarstwa rolnego PDF
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych PDF