Wnioski

Wnioski

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy ( EXCEL ) ( PDF )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( PDF )

Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan ( DOCX )  ( PDF )
 • Informacje pomocnicze do sprawozdania ( PDF )
 • Informacje pomocnicze do biznesplanu ( PDF )
 • Sprawozdanie z realizacji biznesplanu ( XLSX )
 • Tabele finansowe do biznesplanu (  XLSX )

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność ( PDF  ) (  XLSX )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (  PDF )
 • Załącznik nr 2 – Wykaz faktur (  XLSX )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy ( PDF)
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (PDF  )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy WoPP (PDF) (XLSX)
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (PDF )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (PDF)
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  (PDF)
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  (PDF)
 • Załącznik 3 kary administracyjne (PDF)
 • Załącznik 3a kary administracyjne  (PDF)

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (DOCX) (PDF)
 • Tabele finansowe (XLSX)
 • Tabele pomocnicze ( PDF)
 • Sprawozdanie z realizacji biznesplanu ( XLSX)
 • Informacje pomocnicze do wypełnienia sprawozdania ( PDF)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (PDF) ()
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (PDF) (XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy ( PDF ) ( XLSX)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( PDF )
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru informacji ( XLSX )
 • Informacje pomocnicze (  PDF )

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność ( PDF ) ( XLSX )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  (  PDF )

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (PDF)
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo finansowe ( PDF )
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych ( PDF )

Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń ARIMR

Wniosek_po_nadanie_uprawnien_do_portalu_ogloszen_ARiMR

Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_nadanie_uprawnien_Portal_Ogloszen_wersja_2


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR