Informacja o naborze nr 2/2018

07.05.2018 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 21 maja 2018 r. – 8 czerwca 2018 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
refundacja kosztów kwalifikowalnych (intensywność pomocy: jednostki sektora finan-sów publicznych – 63,63%, podmioty, które wnioskują o dofinansowanie od 25 001 złotych do 100 000 złotych – 100 %)

3.Zakres tematyczny:
•Cel ogólny nr II: Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny
dla mieszkańców i turystów Cel szczegółowy II.1: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Przedsięwzięcie II.1.1 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-go kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

4.Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b)zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c)spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
•Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
•O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmia-nami.
d)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy
w PROW na lata 2014-2020,
e)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.

5.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

6.Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
6.1Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
6.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570
z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki
a)Kosztorys inwestorski,
b)Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 3 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

7.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
– 1 560 519,31 złotych

8.Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a)Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona inter-netowa www.klj.org.pl zakładka Stowarzyszenie – Dokumenty- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
b)Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 – Informacja dla Beneficjentów- Wnioski,
9.Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020- Dokumenty – Procedury wyboru operacji
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 -Dokumenty – Lokalne Kryteria Wyboru

zał. 1 do ogłoszenia 2.2018 – wskaźniki

zał. 2 do ogłoszenia 2.2018 – kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 2.2018 – informowanie o LGD

Wniosek o przyznanie pomocy-pdf

Wniosek o przyznanie pomocy

Insytukcja wypełniania wniosku

Oświadczenie dotyczące innowacyjności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *