Informacja o naborze nr 1/2018/G

07.05.2018 r.

Informacja o naborze nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 21 maja 2018 r. – 8 czerwca 2018 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
a)Pomoc przyznawana jest w formie refundacji, w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3. Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
a)Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez Stowarzyszenie Kraina Lasów
i Jezior- Lokalna Grupa Działania Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378)w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
b)W ramach Projektu Grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Działania wzmacniające aktywność lokalnej społeczności.

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,
b)zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze,
c)zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d)zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e)spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f)zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g)O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
•osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
•jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
h)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy
w PROW na lata 2014-2020,
i)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j)Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
2.1Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
2.2Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a)oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b)oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c)dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 300.000 zł;

9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a)Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowej www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru

zał. 1 do ogłoszenia 1.2018.G-wskaźniki

zał. nr 2 do ogłoszenia 1.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 1.2018.G- czas realizacji operacji

Wniosek o powierzenie grantu

Oświadczenie dotyczące innowacyjności

Informowanie o LGD

Oświadczenie właściciela nieruchomości – załącznik nr 6

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT-załącznik nr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *