Nabór 3/2021

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
  a) termin: 22 listopada 2021 r. – 10 grudnia 2021 r.
  b) miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty w skoroszyt lub segregator w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD wraz z załącznikami, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00.
 2. Formy wsparcia:
  a) refundacja części kosztów kwalifikowalnych – nie więcej niż 70%
 3. Kwota wsparcia:
  a) limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 złotych
 4. Zakres tematyczny:
  a) Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
  • Cel szczegółowy I.2: Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych Przedsięwzięcie I.2.1 Utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Roz-porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 5. Warunki udzielenia wsparcia:
  a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  b) zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  c) spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  • Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
  • O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
  d) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
  e) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
 6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
  7.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
  7.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-mocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
  a) Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;
  b) Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
  c) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania pop rzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
  d) Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – załącznik nr 5;
  e) Wydruk z CEIDG lub KRS.
 8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
  a) Rozwój istniejących przedsiębiorstw – 129 844,00 euro / 519 376,00 zł po kursie 4 zł/euro.
 9. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
  a) Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka: Stowarzyszenie – Dokumenty – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczeństwo;
  b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka: PROW 2014-2020 – Informacje dla beneficjentów – Wnioski.
 10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
  a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka: PROW 2014-2020 – Dokumenty – Procedura wyboru operacji;
  b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl za-kładka: PROW 2014-2020 – Dokumenty – Lokalne Kryteria Wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *