Nabór wniosków 1/2021

Informacja o naborze nr 1/2021

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a) termin: 19 kwietnia 2021 r. – 7 maja 2021 r.
b) miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD wraz z załącznikami, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

 1. Formy wsparcia:
  refundacja kosztów kwalifikowalnych (intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%, podmioty, które wnioskują o dofinansowanie od 25 001 złotych do 100 000 złotych – 100 %)
 2. Zakres tematyczny:
  • Cel ogólny nr II: Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny
  dla mieszkańców i turystów Cel szczegółowy II.1: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Przedsięwzięcie II.1.1 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-rów Wiejskich na lata 2014-2020).
 3. Warunki udzielenia wsparcia:
  a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  b) zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  c) spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  • Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
  • O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
  d) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy
  w PROW na lata 2014-2020,
  e) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
 4. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 5. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
  6.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
  6.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz-woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570
  z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki
  a) kosztorys inwestorski,
  b) oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 3 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium),
  c) w przypadku innowacyjnych operacji należy złożyć oświadczenie dotyczące innowacyjności – załącznik nr 4,
  d)oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej wy-stępującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – załącznik nr 5.
 6. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej– 363 193,28 euro / 1 452 773,12 zł po kursie 4 zł/euro.
 7. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
  a) Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka Stowarzyszenie – Dokumenty- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
  b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 – Informacja dla Beneficjentów – Wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *