Informacja o naborze 2/2019

04.09.2019 r.

Informacja o naborze nr 2/2019

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a) termin: 26 września 2019 r. – 18 października 2019 r.
b) miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami (w formie papierowej i elektronicznej) należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
2. Formy wsparcia:
a) refundacja części kosztów kwalifikowalnych – nie więcej niż 70%
3. Kwota wsparcia:
a) limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 tys. złotych
4. Zakres tematyczny:
a. Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
• Cel szczegółowy I.2: Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych I.2.1Utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Roz-porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
• Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
• O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
d) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
e) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
7.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
7.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;
b) Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c) Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
d) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania pop rzez Stowarzyszenie Kra-ina Lasów i Jezior – LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 5 (za-łącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
f) Wydruk z CEIDG lub KRS

8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
a) Rozwój istniejących przedsiębiorstw – 1 314 284,82 zł;

9. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność http://klj.org.pl/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc ,
b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Wnioski, Sprawozdania, Ankiety http://klj.org.pl/wnioski-sprawozdania-ankiety

10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Regulaminy http://klj.org.pl/regulaminy
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Lokalne Kryteria Wyboru http://klj.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru

Wniosek o przyznanie pomocy -WoPP_19.2_I_3z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Biznesplan – tabele finansowe

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 4 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 5 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 6 do ogłoszenia 2.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *