Informacja o naborze 2/2019/G

02.09.2019 r.

Informacja o naborze nr 2/2019/G

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 20 września 2019 r. – 4 października 2019 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
1)Grant jest przyznawany w wysokości max. 100 % kosztów kwalifikowalnych i przekazany w dwóch transzach:

a)pierwsza transza w wysokości 70 % kwoty grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu oraz na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu,

b)druga transza w wysokości 30 % kwoty przyznanego grantu, po pozytywnym rozpatrzeniu wnioskuo płatność wraz ze sprawozdaniem.

2)Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3.Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
1)zakres tematyczny: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne (w ramach celu ogólnego III Zintegrowani aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior., celu szczegółowego III.3 Podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrony środowiska i innych związanych z kultywowaniem tradycji oraz mających wpływ na poprawę mechanizmów partycypacji społecznej (zakres pomocy zgodny z §2 ust. 1 pkt. 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
2)w ramach Projektu grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne.
5. Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b)zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c)zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d)zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e)spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f)zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g)O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
•osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
•jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
h)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
i)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j)Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
7.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
7.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a)oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b)oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – załącznik nr3;
c)dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.
8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior. Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne – 54 359,00 złotych.
9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a)Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 – 2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski, Sprawozdania, Ankiety.
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru.

Wniosek-o-powierzenie-grantu

Wniosek o powierzenie grantu

zał. 1 do ogłoszenia 2.2019.G – wskaźniki

zał. 1 do ogłoszenia 2.2019.G – wskaźniki

zał. 2 do ogłoszenia 2.2019.G- kryteria wyboru operacji

zał. nr 2 do ogłoszenia 1.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 2.2019.G – informowanie o LGD

zał. 3 do ogłoszenia 2.2019.G – informowanie o LGD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *