Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

07.03.2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że dnia 21 marca 2018 r. o godz. 12:00  w sali  wiejskiej w Przyborowie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Projekt Porządku Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
  2. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie (zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie
z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.).

Prosimy o uregulowanie zaległości w składkach członkowskich do 21.03.2018 r. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem procedury skreślenia z listy członków stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu

Raport Komisji Rewizyjnej

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi

Projekt uchwały 30.139

Projekt uchwały 30.140

Projekt uchwały 30.141

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR