Autor: admin

Spotkanie informacyjne i szkolenie

Spotkanie informacyjne i szkolenie

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi naborami 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G projektów grantowych zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie, które odbędzie się dnia 13 września o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na plakacie.

FINAŁ ODLOTOWYCH WAKACJI W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

FINAŁ ODLOTOWYCH WAKACJI W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

Kończą się wakacje i skończyły się zaplanowane działania animacyjne kierowane do dzieci i młodzieży w gminie Kotla w ramach projektu „Odlotowe wakacje w Grochowicach i Chociemyśli” realizowanego przez animatorkę LGD Barbarę Kobiela.
28 sierpnia 2018 r. na polanie leśnej w Grochowicach strażacy z OSP Grochowice sprawnie przeprowadzili ćwiczenia sprawnościowe pn. „Strażacki Piknik Rodzinny”. Wszyscy chętni, i duzi i mali, sprawdzali swoją kondycję fizyczną w strażackim torze przeszkód. Sprawnie też gasili ogień w domku edukacyjnym Ognik. Strażaków wspomagały Panie z KGW, które stworzyły przestrzeń dla dzieci do zabawy z bańkami mydlanymi oraz malowaniem buziek. Wszyscy skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez Radę Sołecką.
„Odlotowe wakacje w Grochowicach i Chociemyśli” realizowane są w ramach projektu „Akademia umiejętności animatora LGD” współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Informacja o naborze 4/2018/G

Informacja o naborze 4/2018/G

30.08.2018 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a) termin: 17 września 2018 r. – 4 października 2018 r.
b) miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2. Formy wsparcia:
1) Grant jest przyznawany w wysokości max. 100 % kosztów kwalifikowalnych i przekazany w dwóch transzach:

a) pierwsza transza w wysokości 70 % kwoty grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu oraz na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu,

b) druga transza w wysokości 30 % kwoty przyznanego grantu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem.

2) Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3. Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
1) zakres tematyczny: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne (w ramach celu ogólnego III Zintegrowani aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior., celu szczegółowego III.3 Podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrony środowiska i innych związanych z edukacją ekologiczną (zakres pomocy zgodny z §2 ust. 1 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
2) w ramach Projektu grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne.

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b) zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d) zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz   wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e) spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f) zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020,
g) O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
· osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
· jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
h) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
i) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j) Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
3.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
3.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b) oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – załącznik nr 3;
c) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior. Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne – 25 000,00 złotych.
9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski, Sprawozdania, Ankiety
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru.

 

Wniosek o powierzenie grantu

Wniosek o powierzenie grantu (PDF)

zał. 1 do ogłoszenia 4.2018.G – wskaźniki

zał. 1 do ogłoszenia 4.2018.G-wskaźniki (PDF)

zał. 2 do ogłoszenia 4.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 2 do ogłoszenia 4.2018.G-kryteria wyboru operacji (PDF)

zał. 3 do ogłoszenia 4.2018.G – informowanie o LGD

zał. 3 do ogłoszenia 4.2018.G-informowanie o LGD (PDF)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie właściciela nieruchomości

 

 

Informacja o naborze 3/2018/G

Informacja o naborze 3/2018/G

30.08.2018 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a) termin: 17 września 2018 r. – 4 października 2018 r.
b) miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
1) Grant jest przyznawany w wysokości max. 100 % kosztów kwalifikowalnych i przekazany w dwóch transzach:

a) pierwsza transza w wysokości 70 % kwoty grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu oraz na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu,

b) druga transza w wysokości 30 % kwoty przyznanego grantu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem.

2) Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3. Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
1) zakres tematyczny: Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych (w ramach celu ogólnego III Zintegrowani aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior., celu szczegółowego III.1.2 Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior (zakres pomocy zgodny z §2 ust. 1 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
2) w ramach Projektu grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b) zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d) zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e) spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f) zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g) o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
• osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
• jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
h) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
i) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j) Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia
o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
4.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
4.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b) oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – załącznik nr 3;
c) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior. Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków
i zasobów turystycznych – 25 000,00 złotych.
9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski, Sprawozdania, Ankiety
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru

Wniosek o powierzenie grantu

Wniosek o powierzenie grantu (PDF)

zał. 1 do ogłoszenia 3.2018.G-wskaźniki

zał. 1 do ogłoszenia 3.2018.G-wskaźniki (PDF)

zał. 2 do ogłoszenia 3.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 2 do ogłoszenia 3.2018.G-kryteria wyboru operacji (PDF)

zał. 3 do ogłoszenia 3.2018.G – informowanie o LGD

zał. 3 do ogłoszenia 3.2018.G-informowanie o LGD (PDF)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie właściciela nieruchomości

 

Informacja o naborze nr 2/2018/G

Informacja o naborze nr 2/2018/G

30.08.2018 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a) termin: 17 września 2018 r. – 4 października 2018 r.
b) miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2. Formy wsparcia:

1) Grant jest przyznawany w wysokości max. 100 % kosztów kwalifikowalnych i przekazany w dwóch transzach:

a) pierwsza transza w wysokości 70 % kwoty grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu oraz na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu,

b) druga transza w wysokości 30 % kwoty przyznanego grantu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem.

2) Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3. Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
1) zakres tematyczny: Realizacja przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu (w ramach celu ogólnego III Zintegrowani aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior., celu szczegółowego III.1 Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior (zakres pomocy zgodny z §2 ust. 1 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
2) w ramach Projektu grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Realizacja przedsięwzięć kultywujących tradycje budujących tożsamość regionu

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b) zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d) zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e) spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f) zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g) O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
• osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
• jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
h) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
i) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j) Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia
o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
3.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
3.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b) oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – załącznik nr 3;
c) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior. Realizacja przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu – 104 250,00 złotych.

9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski, Sprawozdania, Ankiety
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru

Wniosek o powierzenie grantu

Wniosek o powierzenie grantu (PDF)

zał. 1 do ogłoszenia 2.2018.G – wskaźniki

zał.1 do ogłoszenia 2.2018.G-wskaźniki (PDF)

zał. 2 do ogłoszenia 2.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 2 do ogłoszenia 2.2018.G-kryteria wyboru operacji (PDF)

zał. 3 do ogłoszenia 2.2018.G – informowanie o LGD

zał. 3 do ogłoszenia 2.2018.G-informowanie o LGD (PDF)

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

 

Zapraszamy na wizytę studyjną

Zapraszamy na wizytę studyjną

Serdecznie zapraszamy na wizytę studyjną WINOGRODNICTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LUBUSKICH WSI realizowaną w ramach działania

Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim

w terminie:

24 września 2018 r.

W programie przewidujemy zwiedzanie trzech malowniczych lubuskich winnic : Winnica Kinga, Winnica Miłosz, Winnica przy Zajeździe we Młynie, podczas których nauczymy się promowania produktów lokalnych przy współpracy z ich wytwórcami oraz łączenia ich w pakiet ofertowy. Dodatkowo gospodarze winnic poprowadzą prelekcje połączone z degustacją win oraz produktów lokalnych. Dowiemy się również jak produkuje się wino oraz jaki jest wpływ winnicy na rozwój przedsiębiorstwa.

Zapraszamy chętne osoby z województwa lubuskiego: przedstawicieli małych winnic, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych zainteresowanych założeniem małej winnicy dla polepszenia swojej oferty oraz inne osoby zainteresowane uprawą winorośli i znalezienia nowego sposobu na osobisty rozwój.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września 2018 r.

 

Regulamin rekrutacji uczestników wyjazdu studyjnego

Karta zgłoszeniowa – Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR