Autor: admin

Informacja o naborze nr 1/2018/G

Informacja o naborze nr 1/2018/G

 

07.05.2018 r.

Informacja o naborze nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 21 maja 2018 r. – 8 czerwca 2018 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
a)Pomoc przyznawana jest w formie refundacji, w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3. Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
a)Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez Stowarzyszenie Kraina Lasów
i Jezior- Lokalna Grupa Działania Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378)w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
b)W ramach Projektu Grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Działania wzmacniające aktywność lokalnej społeczności.

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,
b)zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze,
c)zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d)zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e)spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f)zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g)O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
•osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
•jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
h)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy
w PROW na lata 2014-2020,
i)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j)Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
2.1Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
2.2Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a)oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b)oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c)dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 300.000 zł;

9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a)Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowej www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru

zał. 1 do ogłoszenia 1.2018.G-wskaźniki

zał. nr 2 do ogłoszenia 1.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 1.2018.G- czas realizacji operacji

Wniosek o powierzenie grantu

Oświadczenie dotyczące innowacyjności

Informowanie o LGD

Oświadczenie właściciela nieruchomości – załącznik nr 6

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT-załącznik nr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o naborze nr 2/2018

Informacja o naborze nr 2/2018

07.05.2018 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 21 maja 2018 r. – 8 czerwca 2018 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
refundacja kosztów kwalifikowalnych (intensywność pomocy: jednostki sektora finan-sów publicznych – 63,63%, podmioty, które wnioskują o dofinansowanie od 25 001 złotych do 100 000 złotych – 100 %)

3.Zakres tematyczny:
•Cel ogólny nr II: Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny
dla mieszkańców i turystów Cel szczegółowy II.1: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Przedsięwzięcie II.1.1 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-go kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

4.Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b)zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c)spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
•Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
•O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmia-nami.
d)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy
w PROW na lata 2014-2020,
e)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.

5.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

6.Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
6.1Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
6.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570
z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki
a)Kosztorys inwestorski,
b)Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 3 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

7.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
– 1 560 519,31 złotych

8.Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a)Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona inter-netowa www.klj.org.pl zakładka Stowarzyszenie – Dokumenty- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
b)Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 – Informacja dla Beneficjentów- Wnioski,
9.Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020- Dokumenty – Procedury wyboru operacji
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 -Dokumenty – Lokalne Kryteria Wyboru

zał. 1 do ogłoszenia 2.2018 – wskaźniki

zał. 2 do ogłoszenia 2.2018 – kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 2.2018 – informowanie o LGD

Wniosek o przyznanie pomocy-pdf

Wniosek o przyznanie pomocy

Insytukcja wypełniania wniosku

Oświadczenie dotyczące innowacyjności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o naborze nr 1/2018

Informacja o naborze nr 1/2018

  1. 07.05.2018 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 21 maja 2018 r. – 8 czerwca 2018 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:

a)ryczałt-premia w wysokości 50.000,00 zł;

3.Zakres tematyczny:

a)Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
•Cel szczegółowy I.1: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych Przedsięwzięcie I.1.1 Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

4.Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b)zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c)spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
•Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
•O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
d)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
e)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.

5.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

6.Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
6.1Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
6.2Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a)Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;
b)Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c)Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
d)Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 6 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);

zał. 1 do ogłoszenia1.2018 -wskaźniki

zał. 2 do ogłoszenia 1.2018 Kryteria wyboru operacji-1

zał. 3 do ogłoszenia 1.2018 czas realizacji operacji

zał. 4 do ogłoszenia 1.2018 dodatkowe miejsce pracy

zał. 5 do ogłoszenia 1.2018 informowanie o LGD

Wniosek o przyznanie pomocy

wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Biznesplan-pdf

Biznesplan-tabele-finansowe

Inormacje-pomocnicze-przy-wypełnianiu-biznesplanu

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)

Oświadczenie dotyczące innowacyjności

 

Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w Sławie rozstrzygnięty

Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior w Sławie rozstrzygnięty

Podczas Jarmarku Produktów Lokalnych w Sławie w dniu 1 maja 2018 r. został rozstrzygnięty Konkurs na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior, który miał na celu identyfikację oraz  promocję oryginalnych produktów, które niejednokrotnie wytwarzane są tradycyjnymi metodami z produktów lokalnie dostępnych.

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. Biuro LGD będzie czynne do godz. 13:00, natomiast zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Prezesa Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior dnia 4 maja 2018 r. Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy !

Spotkania informacyjne i szkolenia

Spotkania informacyjne i szkolenia

W dniach 16 kwietnia 2018 i 24 kwietnia 2018 odbyły się spotkania informacyjne i szkolenia organizowane przed naborami wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Beneficjentów zapraszamy do Biura LGD na indywidualne doradztwo!!!

Szkolenie Rady

Szkolenie Rady

Szanowni Państwo,

w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Restauracji Cristina w Górczynie odbyło się szkolenie dla członków Rady pn. „Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014 -2020 poprzez sprawną ocenę i wybór  wniosków w ramach ogłoszonych naborów w Krainie Lasów i Jezior”. Szkolenie zakończyło się testem wiedzy oraz uzyskaniem certyfikatów dopuszczających członków Rady do oceny wniosków w ramach ogłoszonych naborów 1/2018, 2/2018 i 1/2018/G.


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR