Autor: admin

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 10:00
w Pensjonacie Słoneczko przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie, odbędzie się Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie prezentacji podsumowującej kadencję 2016 – 2020.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
  2. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 10. Wybór członków Zarządu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Czas na refleksję i podsumowanie w jakim kierunku idzie realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Podczas warsztatu refleksyjnego omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

 • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

 • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

 • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciel Stowarzyszenia Zielone Światło oraz członkowie Stowarzyszenia, Rady, Zarządu, pracownicy biura, Beneficjenci.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. o godzinie 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia 67-112 Siedlisko, ul. Nadodrzańska 9

Listy wniosków wybranych i niewybranych

Listy wniosków wybranych i niewybranych

13.12.2019 r.

Nabór 1/2019

1.2019 – brak minimum punktowego

1.2019 – ocena wstępna – niespełnienie warunków

1.2019 – ocena wstępna spełnienie warunków

1.2019 – operacje niezgodne z LSR

1.2019 – operacje zgodne z ogłoszeniem

1.2019- operacje wybrane

Nabór 2/2019

2.2019 – brak minimum punktowego

2.2019 – niespełnienie warunków oceny wstępnej

2.2019 ocena wstępna – spełnienie warunków

2.2019 – operacje niezgodne z LSR

2.2019 – operacje zgodne z ogłoszeniem

2.2019 – operacje wybrane

Protokół Rady – 1.2019

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

02.12.2019 r.

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

Nabór 1/2019/G

1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

1.2019.G Lista wnioskó niespełniających oceny wstępnej

1.2019.G Lista wniosków spełniających warunki oceny wstępne

1.2019.G Lista wniosków wybranych

 

Nabór 2/2019/G

2.2019.G Lista wniosków niespełniających warunków oceny wstępnej

2.2019.G Lista wniosków zgodnych z oceną wstępną

2.2019.G Lista wniosków wybranych

 

2.2019. G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

Protokół Rady 1.2019

1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

Po 15 latach w Unii Europejskiej

Po 15 latach w Unii Europejskiej

O tym jak zmienił się obszar Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, przekonaliśmy się podczas konferencji pn. „Po 15 latach w Unii Europejskiej”, która odbyła się 25 października 2019 r. w Zajeździe we Młynie w Lubięcinie.
Podczas spotkania zostały przedstawione projekty, które zrealizowano na terenie gmin: Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Kotla.
Można śmiało powiedzieć, że wejście Polski do Unii Europejskiej to najlepszy czas w historii dla naszego terenu działania, ponieważ powstałe inwestycje mają wpływ na wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawę wizerunku miejscowości oraz wzrost kapitału społecznego. Konferencja połączona z wystawą fotograficzną była podsumowaniem projektu „Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior” zrealizowanego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.

Unia Europejska za moim oknem

Unia Europejska za moim oknem

Dnia 25 października 2019 r. podczas konferencji „Po 15 latach w Unii Europejskiej” nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Unia Europejska za moim oknem, który polegał na przedstawieniu w dowolnej formie wizerunku miejscowości po wejściu do Unii Europejskiej za pomocą fotografii.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych „Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior”.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I miejsce zdobyła Amelia Dzimira – Woźniak z Lubięcina,
II miejsce zdobył Dawid Górny z Siedliska,
III miejsce zdobył Mateusz Faliszewski ze Wschowy.
Uczestnicy konkursu pokazali, co zmieniło się w ich otoczeniu, co dobrze służy lokalnej społeczności oraz co podniosło ich standard życia dzięki funduszom europejskim.

Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się  dnia 25 października 2019 r. w Zajeździe we Młynie w Lubięcinie organizowanej w ramach projektu”Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior”, który jest realizowany w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD pod nr 68 352 41 45.


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR