Autor: admin

Informacja o naborze 2/2019/G

Informacja o naborze 2/2019/G

02.09.2019 r.

Informacja o naborze nr 2/2019/G

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 20 września 2019 r. – 4 października 2019 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
1)Grant jest przyznawany w wysokości max. 100 % kosztów kwalifikowalnych i przekazany w dwóch transzach:

a)pierwsza transza w wysokości 70 % kwoty grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu oraz na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu,

b)druga transza w wysokości 30 % kwoty przyznanego grantu, po pozytywnym rozpatrzeniu wnioskuo płatność wraz ze sprawozdaniem.

2)Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3.Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
1)zakres tematyczny: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne (w ramach celu ogólnego III Zintegrowani aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior., celu szczegółowego III.3 Podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrony środowiska i innych związanych z kultywowaniem tradycji oraz mających wpływ na poprawę mechanizmów partycypacji społecznej (zakres pomocy zgodny z §2 ust. 1 pkt. 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
2)w ramach Projektu grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne.
5. Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b)zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c)zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d)zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e)spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f)zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g)O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
•osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
•jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
h)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
i)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j)Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
7.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
7.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a)oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b)oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – załącznik nr3;
c)dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.
8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior. Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne – 54 359,00 złotych.
9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a)Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 – 2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski, Sprawozdania, Ankiety.
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru.

Wniosek-o-powierzenie-grantu

Wniosek o powierzenie grantu

zał. 1 do ogłoszenia 2.2019.G – wskaźniki

zał. 1 do ogłoszenia 2.2019.G – wskaźniki

zał. 2 do ogłoszenia 2.2019.G- kryteria wyboru operacji

zał. nr 2 do ogłoszenia 1.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 2.2019.G – informowanie o LGD

zał. 3 do ogłoszenia 2.2019.G – informowanie o LGD

Informacja o naborze 1/2019/G

Informacja o naborze 1/2019/G

02.09.2019 r.

Informacja o naborze nr 1/2019/G

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 20 września2019 r. – 4 października 2019 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej,należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
1)Grant jest przyznawany w wysokości max. 100 % kosztów kwalifikowalnych i przekazany w dwóch transzach:

a)pierwsza transza w wysokości 70 % kwoty grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu oraz na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu,

b)druga transza w wysokości 30 % kwoty przyznanego grantu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem.

2)Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3.Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
1)zakres tematyczny:Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych (wramach celu ogólnego III Zintegrowani aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior., celu szczegółowego III.1 Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior (zakres pomocy zgodny z §2 ust. 1 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
2) w ramach Projektu grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b) zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d) zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e) spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f) zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g) O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
• osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
• jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
h) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
i) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j) szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6.Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
7.1.Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganym iwe wniosku dla danego Wnioskodawcy;
7.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b) oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – załącznik nr3;
c) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

8.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior. Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych – 52 000,00 złotych.
9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowawww.klj.org.pl zakładka PROW 2014 -2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski, Sprawozdania, Ankiety
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania.procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru

 

Wniosek-o-powierzenie-grantu

Wniosek o powierzenie grantu

zał. 1 do ogłoszenia 1.2019.G – wskaźniki

zał. 1 do ogłoszenia 1.2019.G – wskaźniki

zał. 2 do ogłoszenia 1.2019.G- kryteria wyboru operacji

zał. 2 do ogłoszenia 1.2019.G- kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 1.2019.G – informowanie o LGD

zał. 3 do ogłoszenia 1.2019.G – informowanie o LGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Hiszpanii!!

Wyjazd do Hiszpanii!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

 

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji  pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30  września 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań hiszpańskich.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

-poznanie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii bazującego na przetwórstwie jabłek ( spotkania w zakładach przetwórczych, sadach, spotkania z przedstawicielami organizacji branżowych, udział w Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) w Gijon),

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania inicjatyw zwiększających konkurencyjność obszarów wiejskich

-podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru całej Polski reprezentujące następujące grupy osób;

*Rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą

*Osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców

*Producenci cydru/jabłecznika

*Przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

*Przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 28 sierpnia br. do godz. 16.00  na adres: wioletta.wilkos@zacydrowani.pl , Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru tj. www.zacydrowani.pl oraz partnerów www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl, www.winnicawieczorkow.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel.  +48 608 635 477

Dokumenty do pobrania:

 karta-zgłoszeniowa-na-wyjazd

opis-orekrutacji

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

 

Relacja z wyjazdu do teatru w ramach projektu „Życie w pełni”

Relacja z wyjazdu do teatru w ramach projektu „Życie w pełni”

W piątek 21.06.2019 r. odbył się wyjazd do teatru na sztukę „Bracia Karamazow” w reżyserii Stanisława Melskiego. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Życie w pełni” dofinansowanego przez Fundację BGK – konkurs grantowy „Generacja 5.0”. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki, przybliżenie uczestnikom projektu zasobów narodowego dziedzictwa kulturowego, wsparcie funkcjonowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, w formie zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturowym. Wyjazd do teatru był zwieńczeniem całego projektu „Życie w pełni”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę oraz za aktywny udział w warsztatach i spotkaniach, które organizowaliśmy !

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Unia Europejska za moim oknem”. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pn. „Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior” realizowanego w ramach zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

Konkurs kierowany jest do młodzieży z terenu gmin: Siedlisko, Nowa Sól, Sława, Wschowa i Szlichtyngowa.

Zadaniem uczestnika jest przedstawienie w formie dowolnej (kolaż, widokówka, prezentacja itp.) wizerunku miejscowości po wejściu do Unii Europejskiej za pomocą fotografii. Fotografia ukazywać ma co zmieniło się w jego otoczeniu, co dobrze służy lokalnej społeczności i co podniosło standard jego życia dzięki funduszom europejskim. Może to być ścieżka rowerowa, obwodnica, zrewitalizowany rynek, plac zabaw, innowacyjne urządzenie, siłownia plenerowa itp. Chodzi o przykład ze swojej miejscowości, osiedla, szkoły, szpitala, firmy.

Konkurs trwa od 03.06.2019 r. do 30.06.2019 r.

Prace należy dostarczyć w dowolnej formie do Biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.

Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu fotograficznego „Unia Europejska za moim oknem”.

Regulamin konkursu fotograficznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu – zgoda na udział w konkursie i na wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na przeniesienie praw autorskich – osoba niepełnoletnia

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na przeniesienie praw autorskich


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR