„WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH”

JUŻ WKRÓTCE RUSZA KOLEJNY PROJEKT SKIEROWANY DO LUDZI MŁODYCH, ZAMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jeśli masz pomysł na założenie firmy – ten projekt jest dla Ciebie – nie czekaj, skontaktuj się z nami !!!

Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.

Do kogo jest skierowany nasz projekt ?

• mieszkańców województwa lubuskiego,

• biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy,

osób w wieku 18 – 29 lat,

• osób, które były zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostają poza rynkiem pracy.

Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie:

jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 zł;

wsparcie pomostowe do 6 miesięcy w kwocie do 1 700,00 zł/m-c;

• szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;

• podstawowe materiały szkoleniowe;

• zwrot kosztów dojazdu;

• w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad.

Jeśli jesteś zainteresowany – dzwoń !!!

Kontakt biuro projektu:

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 530 310 888

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór,

tel. 68 3201355, 603 505 517

Adres e-mailowy na potrzeby projektu: startdlamlodych.lgd@gmail.com

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wszystkie, niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie www.lgdzs.pl lub www.miedzyodraabobrem.pl

“Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej  w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku  

Wartość operacji : 365 539,95 złotych

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Formy realizacji operacji:

-Wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną we Francji

-Wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną we Włoszech

-2-dniowa konferencja  pn. Turystyka kulinarna- instrumentem wsparcia lokalnej gospodarki

-Wydanie biuletynu Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną

Udział w operacji:

– wpłynie na podniesienie wiedzy u 50 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

-wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. turystyki kulinarnej która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki

– wpłynie na wymianę i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 300 sztuk biuletynu i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.    

Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych
i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj. ;

-rolników

-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,

-przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,

-przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,

-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,

-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,

-przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego

-oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz partnerów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Poprzyj naszą petycję

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

✅ 8 526 miejsc pracy,
✅ 4 328 nowych firm,
✅ 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
✅ 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictw planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

Do 15 lutego br. weź udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Możesz w tym celu pobrać załączoną poniżej petycję i wysłać ją na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Polityki Rolnej ul. Wspólna 30. 00-930 Warszawa.

Możesz również zabrać głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem .

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

W pkt. 1 proszę wybrać:
Rozdział 6 Plan finansowy.

W pkt. 2 proszę wpisać:
10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:
W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

✅ 8 526 miejsc pracy,
✅ 4 328 nowych firm,
✅ 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
✅ 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.

Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym gminy oraz małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy się zastanowić nad zwiększeniem jego alokacji, a nie zmniejszeniem.

„Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”.

Projekt realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończy się w dniu 30 września 2021 roku 

Wartość operacji : 128 437,40 złotych

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich.

Formy realizacji operacji:

Wyjazd studyjny do Anglii pn. „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Przewidywane efekty:

– podniesienie wiedzy u 15 uczestników  wyjazdu studyjnego nt. znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy na obszarze 5 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego oraz dolnośląskiego

-wpływ na wzrost ilości gospodarstw/podmiotów zajmujących się przetwórstwem owoców równocześnie zachowując rzemieślniczy charakter produkcji w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności przez uczestników

 -wpływ na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie  marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji

– wpływ na wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego  reprezentujących następujące grupy osób:

– rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą

– osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców

-producentów cydru/jabłecznika

– przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

– przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

– przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru oraz partnerów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Warsztat refleksyjny

W dniu dzisiejszym (22.01.2021 r.) w  Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu.

Bo wszystkie drogi prowadzą… do Sławy!

W ramach projektu grantowego powstała publikacja Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Projekt pn. „Przygotowanie wydawnictwa promującego walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne LGD Kraina Lasów i Jezior ze szczególnym naciskiem na walory Gminy Sława” w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem projektu jest rozpropagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Gminy Sława i LGD wśród mieszkańców i turystów. W formie zdjęć i tekstu w publikacji zaprezentowane zostały najważniejsze informacje, historia, walory przyrodnicze i turystyczne, wydarzenia oraz działania i inwestycje związane z dynamicznym rozwojem Gminy, a także informacje na temat Lokalnej Grupy Działania – Kraina Lasów i Jezior.
Efektem realizacji projektu jest wydanie publikacji w nakładzie 5000 egzemplarzy. Ponadto publikacja ta została udostępniona w formie elektronicznej na stronie internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, stronie internetowej Gminy Sława i w aplikacji mobilnej Gmina Sława.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

https://sckiw.slawa.pl/…/88-bo-wszystkie-drogi-prowadza-do-…

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym zgodnie z reżimem sanitarnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 22 stycznia 2021 r. (tj. piątek) o godz 11:00 w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2021roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 15:00 za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: biuro@klj.org.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 68 352 41 45