Kategoria: Uncategorized

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

02.12.2019 r.

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

Nabór 1/2019/G

1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

1.2019.G Lista wnioskó niespełniających oceny wstępnej

1.2019.G Lista wniosków spełniających warunki oceny wstępne

1.2019.G Lista wniosków wybranych

 

Nabór 2/2019/G

2.2019.G Lista wniosków niespełniających warunków oceny wstępnej

2.2019.G Lista wniosków zgodnych z oceną wstępną

2.2019.G Lista wniosków wybranych

 

2.2019. G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

Protokół Rady 1.2019

1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

Informacja o naborze 2/2019

Informacja o naborze 2/2019

Informacja o naborze nr 2/2019

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a) termin: 26 września 2019 r. – 18 października 2019 r.
b) miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami (w formie papierowej i elektronicznej) należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
2. Formy wsparcia:
a) refundacja części kosztów kwalifikowalnych – nie więcej niż 70%
3. Kwota wsparcia:
a) limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 tys. złotych
4. Zakres tematyczny:
a. Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
• Cel szczegółowy I.2: Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych I.2.1Utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Roz-porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

5. Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
• Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
• O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
d) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
e) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
7.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
7.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a) Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;
b) Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c) Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
d) Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania pop rzez Stowarzyszenie Kra-ina Lasów i Jezior – LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 5 (za-łącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
f) Wydruk z CEIDG lub KRS

8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
a) Rozwój istniejących przedsiębiorstw – 1 314 284,82 zł;

9. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność http://klj.org.pl/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc ,
b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Wnioski, Sprawozdania, Ankiety http://klj.org.pl/wnioski-sprawozdania-ankiety

10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a) Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Regulaminy http://klj.org.pl/regulaminy
b) Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Lokalne Kryteria Wyboru http://klj.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru

 

Wniosek o przyznanie pomocy -WoPP_19.2_I_3z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Biznesplan – tabele finansowe

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 4 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 5 do ogłoszenia 2.2019

Załącznik nr 6 do ogłoszenia 2.2019

 

 

 

Informacja o naborze 1/2019

Informacja o naborze 1/2019

04.09.2019 r.

Informacja o naborze nr 1/2019

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 26 września 2019 r. – 18 października 2019 r.
b)miejsce składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami (w formie papierowej i elektronicznej) należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą przy ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

2.Formy i kwoty wsparcia:
a)ryczałt-premia w wysokości 50.000,00 zł. – 2 transze 80% i 20%.

3.Zakres tematyczny:
a.Cel ogólny nr I: Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych
•Cel szczegółowy I.1: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych Przedsięwzięcie I.1.1 Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r. (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

4.Warunki udzielenia wsparcia:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c) spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
• Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
• O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
d) zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
e) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.

5. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków.

6.Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
6.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
6.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a)Minimum 3 oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie;
b)Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
c)Zobowiązanie do stworzenia więcej niż wymagany w PROW 1 etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne – załącznik nr 4 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
d)Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –LGD dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać punkty w ramach tego kryterium wyboru operacji – załącznik nr 6 (załącznik wymagany wyłącznie dla tych Wnioskodawców, którzy chcą uzyskać punkty w ramach tego kryterium);
e)Wydruk z CEIDG lub KRS

7.Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
a)Powstanie nowych przedsiębiorstw – 450.000 zł;

8. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego-przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a) Miejsce udostępniania Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność – strona inter-netowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność http://klj.org.pl/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc ,
b) Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Wnioski, Sprawozdania, Ankiety http://klj.org.pl/wnioski-sprawozdania-ankiety

9.Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Regulaminy http://klj.org.pl/regulaminy ;
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka LGD: Lokalne Kryteria Wyboru http://klj.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

Biznesplan – tabele finansowe

Załącznik nr 1 – do ogłoszenia 1.2019

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 1.2019

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 1.2019

Załącznik nr 4 do ogłoszenia 1.2019

Załącznik nr 5 do ogłoszenia 12019

Załącznik nr 6 do ogłoszenia 1.2019

Informacja o naborze 2/2019/G

Informacja o naborze 2/2019/G

02.09.2019 r.

Informacja o naborze nr 2/2019/G

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych

1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
a)termin: 20 września 2019 r. – 4 października 2019 r.
b)miejsce składania wniosków: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu lub segregatora w dwóch identycznych egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 9, 67-112 Siedlisko, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00.

2.Formy wsparcia:
1)Grant jest przyznawany w wysokości max. 100 % kosztów kwalifikowalnych i przekazany w dwóch transzach:

a)pierwsza transza w wysokości 70 % kwoty grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu oraz na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu,

b)druga transza w wysokości 30 % kwoty przyznanego grantu, po pozytywnym rozpatrzeniu wnioskuo płatność wraz ze sprawozdaniem.

2)Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. Maksymalna całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Limit środków na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł.

3.Ramy czasowe:
Grantobiorca na realizację zadania ma maksymalnie 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy. Za początek realizacji przyjmuje się dzień podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania. Koniec realizacji oznacza dzień złożenia wniosku o rozliczenie grantu.

4. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:
1)zakres tematyczny: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne (w ramach celu ogólnego III Zintegrowani aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior., celu szczegółowego III.3 Podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrony środowiska i innych związanych z kultywowaniem tradycji oraz mających wpływ na poprawę mechanizmów partycypacji społecznej (zakres pomocy zgodny z §2 ust. 1 pkt. 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
2)w ramach Projektu grantowego planowana jest realizacja następującego zadania: Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne.
5. Warunki udzielenia wsparcia:
a)złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b)zgodność Grantu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
c)zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d)zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
e)spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
f)zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
g)O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
•osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
•jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
h)zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
i)uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
j)Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588.).

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią ogłoszenia o naborze wniosków.

7. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
7.1 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
7.2 Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
a)oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym;
b)oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania lokalnej społeczności o fakcie otrzymania dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – załącznik nr3;
c)dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.
8. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocję zasobów lokalnych Krainy Lasów i Jezior. Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne – 54 359,00 złotych.
9. Informacja o miejscu udostępnienia formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
a)Miejsce udostępniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014 – 2020 — Informacja dla Beneficjentów — Wnioski, Sprawozdania, Ankiety.
10. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Kryteriów Wyboru Grantów wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
a)Miejsce udostępniania procedury oceny wniosku – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Procedury wyboru operacji
b)Miejsce udostępniania Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – strona internetowa www.klj.org.pl zakładka PROW 2014-2020 — Dokumenty — Lokalne Kryteria Wyboru.

Wniosek-o-powierzenie-grantu

Wniosek o powierzenie grantu

zał. 1 do ogłoszenia 2.2019.G – wskaźniki

zał. 1 do ogłoszenia 2.2019.G – wskaźniki

zał. 2 do ogłoszenia 2.2019.G- kryteria wyboru operacji

zał. nr 2 do ogłoszenia 1.2018.G- kryteria wyboru operacji

zał. 3 do ogłoszenia 2.2019.G – informowanie o LGD

zał. 3 do ogłoszenia 2.2019.G – informowanie o LGD

Wyjazd do Hiszpanii!!

Wyjazd do Hiszpanii!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

 

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji  pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30  września 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań hiszpańskich.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

-poznanie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii bazującego na przetwórstwie jabłek ( spotkania w zakładach przetwórczych, sadach, spotkania z przedstawicielami organizacji branżowych, udział w Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) w Gijon),

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania inicjatyw zwiększających konkurencyjność obszarów wiejskich

-podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru całej Polski reprezentujące następujące grupy osób;

*Rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą

*Osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców

*Producenci cydru/jabłecznika

*Przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

*Przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 28 sierpnia br. do godz. 16.00  na adres: wioletta.wilkos@zacydrowani.pl , Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru tj. www.zacydrowani.pl oraz partnerów www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl, www.winnicawieczorkow.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel.  +48 608 635 477

Dokumenty do pobrania:

 karta-zgłoszeniowa-na-wyjazd

opis-orekrutacji

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR