Zapraszamy Mieszkańców obszaru Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania (gminy: Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa) do wyrażenia swojej opinii/zgłoszenia uwag do Projektu kryteriów wyboru grantobiorców, które umożliwią Stowarzyszeniu ogłoszenie konkursów na powierzenie grantów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027 dla realizacji poniższych przedsięwzięć i celów:

Przedsięwzięcie P.3.1. Aktywizacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych

Cel C.3. (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności osób z niepełnosprawnościami

Przedsięwzięci P.3.2 Lokalne kształcenie dorosłych

Cel C.3. (g)  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Przedsięwzięci P.3.4 Rozwój gospodarstw zielonych

Cel C.3. (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Przedsięwzięci P.3.3 Rozwój potencjału społeczności lokalnych

Cel C.3. (l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej  potrzebujących i dzieci.

Uzgodniony dokument, będzie zawierał Kryteria, wg których Rada LGD będzie oceniała i wybierała projekty do dofinansowania.

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: biuro@klj.org.pl, w terminie do 11  kwietnia 2024 r. do godz. 15:00.

Do pobrania:

Ważne: Uwagi do kryteriów wyboru przyjmowane będą wyłącznie na załączonym formularzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *