Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Zasada konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 -2020, zwanej też „zasadą konkurencyjności” obowiązuje beneficjentów:

 • nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20.000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz
 • będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, a jednocześnie przekraczającej 20.000 zł netto.
 1. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
  1. upublicznić zapytanie ofertowe, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
   1. opis przedmiotu zamówienia,
    • jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
    • który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności,
   2. warunki udziału w postępowaniu,
   3. kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
   4. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
   5. termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego,
   6. warunki wykluczenia,
   7. termin realizacji zamówienia;
  2. wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert[1] w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
 2. Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
  6. W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w pkt 1-4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
  7. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach operacji.
  8. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzany jest protokół zawierający co najmniej:
  1. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta;
  2. wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert;
  3. informację o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
  4. informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów;
  5. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
  6. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
  7. datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
  8. następujące załączniki:
   1. potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej ministerstwa, a do czasu uruchomienia tej strony, kopie zapytania ofertowego skierowane do potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania oraz potwierdzenie udokumentowania publikacji tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
   2. potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej,
   3. złożone oferty,
   4. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
   5. potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej ministerstwa, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłania informacji o wyniku postępowania do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
   6. kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą,
   7. inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczególności korespondencję z wykonawcami.
 4. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
  1. zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp, których przedmiotem są:
   1. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których  korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej działalności,
   2. nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
   3. zakup czasu antenowego,
   4. nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
   5. dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
   6. dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
   7. umów z zakresu prawa pracy;
  2. wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).
Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013